Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.

Geheimhouding en privacy

 1. De hulpverlener kan de cliënt vragen om persoonsgegevens te delen.
 2. Als de hulpverlener documenten met persoonsgegevens via email naar de cliënt stuurt, worden deze beveiligd met een wachtwoord dat persoonlijk aan de cliënt wordt overhandigd.
 3. De hulpverlener is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van de informatie die valt onder het beroepsgeheim of de ethische code tot geheimhouding en van alle informatie die door de hulpverlener als vertrouwelijk wordt aangemerkt.
 4. De formulieren en aantekeningen van de gesprekssessies vormen samen het dossier. Dit is vertrouwelijke informatie waarvoor geheimhoudingsplicht geldt. Dossiers kunnen uitsluitend worden ingezien door de hulpverlener en de cliënt. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Uitgebreide informatie over privacy en de rechten van de cliënt zijn te lezen in het privacyreglement. Het privacyreglement is op te vragen bij Underweis.
 5. Rapportage aan derden over een cliënt kan alleen plaats vinden na overleg en met toestemming van de betreffende cliënt.

Honorarium en tarieven

 1. Het honorarium van de hulpverlener is niet afhankelijk van het resultaat van de verleende behandeling.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voor het einde van de begeleiding tarieven een wijziging ondergaan, is de hulpverlener gerechtigd het overeengekomen tarief aan te passen. Tenzij hulpverlener en cliënt hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Algemene betalingsvoorwaarden

 1. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren van de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
 2. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt te worden betaald binnen de termijn die op de factuur wordt genoemd.
 3. Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
 4. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Beëindiging van de begeleiding

 1. Als naar het oordeel van de hulpverlener en/of van de cliënt verdere behandeling niet meer nodig of wenselijk is, kunnen zij na mondeling overleg besluiten de overeenkomst te beëindigen.
 2. In geval van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de hulpverlener zal door haar gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk of wenselijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de hulpverlener haar van het nakomen van de plichten die voortkomen uit de overeenkomst, zonder dat de cliënt enig recht op vergoeding van kosten of schade kan doen gelden.
 3. De overeenkomst wordt beëindigd in geval van overlijden van hulpverlener of cliënt. In het geval van overlijden van de hulpverlener worden de cliënten geïnformeerd door een waarnemer. Na overleg tussen cliënt en waarnemer worden vervolgens de dossiers gesloten, bewaard, vernietigd of overgedragen aan een derde.